Media Category Feed http://www.swtor.com/feed/news/%2A en Shadow of Revan http://www.swtor.com/info/media/screens/shadow-revan-2 <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Screenshot </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_580x325.jpg" alt="" width="580" height="325" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_800x450.jpg" alt="" width="800" height="450" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_220x122.jpg" alt="" width="220" height="122" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">12.11.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-text field-field-download1title"> <div class="field-label">Download title:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Shadow of Revan </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS10_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-download1size"> <div class="field-label">Download size:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 1.11MB </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Screenshot Thu, 11 Dec 2014 17:13:56 +0000 TaitWatson 318564 at http://www.swtor.com Shadow of Revan http://www.swtor.com/info/media/screens/shadow-revan-1 <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Screenshot </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_580x325.jpg" alt="" width="580" height="325" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_800x450.jpg" alt="" width="800" height="450" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_220x122.jpg" alt="" width="220" height="122" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">12.11.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-text field-field-download1title"> <div class="field-label">Download title:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Shadow of Revan </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS1_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-download1size"> <div class="field-label">Download size:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 736K </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Screenshot game update 3.0 revan rishi shadow of revan yavin 4 Thu, 11 Dec 2014 17:11:35 +0000 TaitWatson 318561 at http://www.swtor.com Shadow of Revan http://www.swtor.com/info/media/screens/shadow-revan-0 <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Screenshot </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_580x325.jpg" alt="" width="580" height="325" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_800x450.jpg" alt="" width="800" height="450" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_220x122.jpg" alt="" width="220" height="122" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">12.11.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-text field-field-download1title"> <div class="field-label">Download title:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Shadow of Revan </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS5_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-download1size"> <div class="field-label">Download size:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 839K </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Screenshot game update 3.0 revan rishi shadow of revan yavin 4 Thu, 11 Dec 2014 17:09:01 +0000 TaitWatson 318558 at http://www.swtor.com Shadow of Revan http://www.swtor.com/info/media/screens/shadow-revan <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Screenshot </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_580x325.jpg" alt="" width="580" height="325" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_800x450.jpg" alt="" width="800" height="450" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_220x122.jpg" alt="" width="220" height="122" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">12.11.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-text field-field-download1title"> <div class="field-label">Download title:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Shadow of Revan </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/ss/gu_3-0/SWTOR_SoR_SS7_1600x900.jpg" alt="" width="1600" height="900" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-download1size"> <div class="field-label">Download size:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 913K </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-download1res"> <div class="field-label">Download resolution:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 1600x900 </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Screenshot game update 3.0 revan rishi shadow of revan yavin 4 Thu, 11 Dec 2014 16:59:15 +0000 TaitWatson 318555 at http://www.swtor.com New Shadow of Revan Launch Trailer http://www.swtor.com/info/media/trailers/new-shadow-revan-launch-trailer <p>Revan has returned and you must fight to stop Revan’s deadly plan in the Shadow of Revan expansion, now live! </p> <p>Check out the new Shadow of Revan launch trailer and go head-to-head with Revan, one of the galaxy’s most powerful characters in The Old Republic universe in the new story-driven Digital Expansion, Shadow of Revan, now live!</p> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Revan has returned and you must fight to stop Revan’s deadly plan in the Shadow of Revan expansion, now live! </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/12082014_SORLaunch/SWTOR_SOR_LAUNCH_EN_H264_720P_2997_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/12082014_SORLaunch/SWTOR_SOR_LAUNCH_EN_H264_720P_2997_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/12082014_SORLaunch/SWTOR_SOR_LAUNCH_EN_H264_720P_2997_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/12082014_SORLaunch/RevanTrailer_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/12082014_SORLaunch/RevanTrailer_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">12.09.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?t=781847 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Tue, 09 Dec 2014 12:50:01 +0000 TaitWatson 318534 at http://www.swtor.com New “Revan Returns” Trailer http://www.swtor.com/info/media/trailers/new-%E2%80%9Crevan-returns%E2%80%9D-trailer <p>Pre-Order Shadow of Revan and level 12x faster to Level 55 now!</p> <p>Lead a team of iconic heroes into battle against Revan in the new story-driven Digital Expansion, Shadow of Revan, launching December 9th!</p> <p>Adventure through five new levels of story-driven Star Wars™ missions, reach new heights of power at an increased level cap of 60, explore savage new worlds and fight in new high-level Flashpoints and Operations.</p> <p>Pre-order* by December 1st to get these special rewards!<br /> <ul class="list"> </ul></p><div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Lead a team of iconic heroes into battle against Revan in the new story-driven Digital Expansion, Shadow of Revan, launching December 9th! </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/SWTOR_ShadowofRevan_RevanReturnsTrailer_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/SWTOR_ShadowofRevan_RevanReturnsTrailer_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/SWTOR_ShadowofRevan_RevanReturnsTrailer_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/RevanReturns_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/RevanReturns_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20141120_RevanReturns/RevanReturns_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">11.24.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?t=777462 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Mon, 24 Nov 2014 14:40:52 +0000 TaitWatson 318476 at http://www.swtor.com Shadow of Revan Announcement Trailer http://www.swtor.com/info/media/trailers/shadow-revan-announcement-trailer <p>Revan has returned. Prepare to face Revan and his fanatical followers as you adventure through five new levels of story-driven Star Wars™ missions, reach new heights of power at an increased level cap of 60, explore exciting worlds and fight in new high-level Flashpoints and Operations in the Digital Expansion, Shadow of Revan, launching December 9th!</p> <p>Pre-order* by November 2nd to get these special rewards!</p> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Pre-Order Shadow of Revan and fight to stop Revan’s deadly plan in the new story-driven digital expansion coming this holiday season! </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/SWTOR_SOR_EN_A_H264_720p30_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/SWTOR_SOR_EN_A_H264_720p30_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/SWTOR_SOR_EN_A_H264_720p30_ST.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/ShadowOfRevanAnnounce_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/ShadowOfRevanAnnounce_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/10062014_ShadowOfRevanAnnounceTrailer/ShadowOfRevanAnnounce_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">10.06.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?t=767431 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Mon, 06 Oct 2014 13:10:10 +0000 TaitWatson 318363 at http://www.swtor.com “A Deadly Force Returns” Teaser http://www.swtor.com/info/media/trailers/%E2%80%9C-deadly-force-returns%E2%80%9D-teaser <p>“I will finish what I've started.”</p> <p>PLAY FREE NOW: <a href="http://www.swtor.com/play-free" title="www.swtor.com/play-free">www.swtor.com/play-free</a></p> <p>Stay connected through our <a href="http://www.swtor.com/blog">Community Blog</a>, <a href="http://www.facebook.com/starwarstheoldrepublic" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/#!/swtor" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.youtube.com/swtheoldrepublic" target="_blank">YouTube</a> and <a href="http://www.twitch.tv/swtor">Twitch</a>!</p> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> “I will finish what I&#039;ve started.” </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/gt_sor_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/gt_sor_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/gt_sor_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/SORTeaser_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/SORTeaser_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/09162014_SORTeaser/SORTeaser_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">09.16.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?t=764466 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Tue, 16 Sep 2014 14:08:46 +0000 TaitWatson 318343 at http://www.swtor.com Launch Your Guild Flagship Now! http://www.swtor.com/info/media/trailers/launch-your-guild-flagship-now <p>Watch the new Guild Flagship Launch Trailer and conquer planets clear across the galaxy with your own Guild Flagship in the new digital expansion, Galactic Strongholds, now live!<br /> Plus, don’t miss the opportunity to get your own Nar Shaddaa Sky Palace. For a limited time during Subscriber Early Access period, Subscribers can move into Nar Shaddaa early – for free!</p> <p>For more information, visit <a href="http://www.swtor.com/galactic-strongholds" title="www.swtor.com/galactic-strongholds">www.swtor.com/galactic-strongholds</a>.</p> <p>To play free now, visit <a href="http://www.swtor.com/play-free" title="www.swtor.com/play-free">www.swtor.com/play-free</a>!</p> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Watch and conquer planets clear across the galaxy with your own Guild Flagship, now live in the digital expansion, Galactic Strongholds. Join Subscriber Early Access now! </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/08192014_FlagshipLaunch/SWTOR_galactic_strongholds_conquest_trailer_EN-US.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/08192014_FlagshipLaunch/SWTOR_galactic_strongholds_conquest_trailer_EN-US.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/08192014_FlagshipLaunch/SWTOR_galactic_strongholds_conquest_trailer_EN-US.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/08192014_FlagshipLaunch/FlagshipLaunch_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/08192014_FlagshipLaunch/FlagshipLaunch_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">08.19.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?p=7616397 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Tue, 19 Aug 2014 19:11:14 +0000 TaitWatson 318298 at http://www.swtor.com Watch Galactic Strongholds - GamesCom Trailer http://www.swtor.com/info/media/trailers/watch-galactic-strongholds-gamescom-trailer <p>Watch the Galactic Strongholds GamesCom Trailer and see how you can get your own Stronghold on four iconic planets including Tatooine and Coruscant! Express your creativity and personal style by customizing and showing off your Stronghold to friends. Plus rally your guild aboard your own Guild Flagship and conquer planets across the galaxy in the new Free-to-Play Star Wars™: The Old Republic™ Digital Expansion: Galactic Strongholds!</p> <p>Subscribe today and move into your own Nar Shaddaa Sky Palace early when you join Subscriber Early Access beginning August 19th. Welcome Home!</p> <div class="field field-type-text field-field-teaser"> <div class="field-label">Short description:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Move into and customize your own Stronghold on four iconic locations, launch your guild flagship and conquer planets across the galaxy! </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-mediacategory"> <div class="field-label">Media category:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Trailer </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-fullscreenmedia"> <div class="field-label">Fullscreen media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20140811_GSHGamescom2014/SWTOR_strongholds_gamescom_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_fullscreenmedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-primarymedia"> <div class="field-label">Primary media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20140811_GSHGamescom2014/SWTOR_strongholds_gamescom_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_primarymedia-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-overlay-media"> <div class="field-label">Overlay media file:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20140811_GSHGamescom2014/SWTOR_strongholds_gamescom_FINAL_US.mp4" alt="" id="imceimage-field_overlay_media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-icon"> <div class="field-label">Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20140811_GSHGamescom2014/GSHGamescom_Icon_854x480.jpg" alt="" width="854" height="480" id="imceimage-field_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-gridicon"> <div class="field-label">Grid rollover icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_gridicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-frontpageicon"> <div class="field-label">Front page icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="/sites/all/files/en/vc/20140811_GSHGamescom2014/GSHGamescom_Banner_550x120.jpg" alt="" width="550" height="120" id="imceimage-field_frontpageicon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-holonet-icon"> <div class="field-label">Holonet icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_holonet_icon-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-datetime field-field-pubdate"> <div class="field-label">Publication date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">08.12.2014</span> </div> </div> </div> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-1"><legend>Download link 1</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download1media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download1thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download1thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-2"><legend>Download link 2</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download2media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download2thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download2thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-3"><legend>Download link 3</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download3media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download3thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download3thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-4"><legend>Download link 4</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download4media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download4thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download4thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-5"><legend>Download link 5</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download5media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download5thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download5thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-6"><legend>Download link 6</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download6media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download6thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download6thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-7"><legend>Download link 7</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download7media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download7thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download7thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-8"><legend>Download link 8</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download8media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download8thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download8thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-9"><legend>Download link 9</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download9media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download9thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download9thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-download-link-10"><legend>Download link 10</legend><div class="field field-type-imceimage field-field-download10media"> <div class="field-label">Download media:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10media-" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-imceimage field-field-download10thumb"> <div class="field-label">Download thumbnail:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="" alt="" id="imceimage-field_download10thumb-" /> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-number-integer field-field-agegate"> <div class="field-label">Age gate:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-vbulletin-url"> <div class="field-label">vbulletin url:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> http://www.swtor.com/community/showthread.php?p=7604231 </div> </div> </div> <div class="og_rss_groups"></div> Trailer Tue, 12 Aug 2014 16:01:37 +0000 TaitWatson 318280 at http://www.swtor.com