View Single Post

WadeMcClusky's Avatar


WadeMcClusky
01.20.2014 , 12:43 AM | #76
Um den Thread mal aktuell zu halten für Neulinge

Server Jarkai Sword:

Chars:

Zardrá -- Kopfgeldjäger Söldnerheal
Sára - Juggernaut Tank
Záhra - Sabo Heal
Madeleiné - Agent Sniper
„Kein Sieger glaubt an den Zufall.“

Zardrá - Söldnerin Heal | Madeleiné -- Scharfschützin DD
Tasandra - Hexerin Heal | Záhra - Saboheal | Sará Juggertank