View Single Post

Gondolindhrim's Avatar


Gondolindhrim
07.11.2013 , 02:57 AM | #13
I nominate NanoX, very experienced in the highest level of both PvE and PvP.
Rheiya | Fyrellis | Kayleen | Adelynn | Bao-der | Hailey | Lyell | Leonyra
Freiya | Zeyus | Ivaadi | Ellyxia | Shyala | Sugarberry | Ylvie| Syeeda