View Single Post

Gondolindhrim's Avatar


Gondolindhrim
07.10.2013 , 03:14 PM | #2
For PvP, I nominate Aluvi.
Rheiya | Fyrellis | Kayleen | Adelynn | ydis | Hailey | Lyell | Leonyra
Freiya | Zeyus | Ivaadi | Ellyxia | Shyala | Sugarberry | Ylvie| Syeeda