View Single Post

Euphrosyne's Avatar


Euphrosyne
06.07.2013 , 07:33 PM | #29
Notes to Chapter VII
Spoiler
Euphrosynē (n., Greek) - "mirth, merriment"