Thread: companion bug
View Single Post

SashiRomanenko's Avatar


SashiRomanenko
08.17.2012 , 12:47 AM | #2
also, forgot to mention, companion was active (attacking, took damage, etc).